· castellano    · català  

Última hora

   Els cotxes del futur es mouran amb electricitat, segons WWF/Adena 19/06/2008   
 

Els cotxes del futur es mouran amb electricitat, segons WWF/Adena

Un informe de WWF/Adena mostra com els vehicles elèctrics i els vehicles híbrids amb connexió a la xarxa ofereixen un prometedor panorama per aconseguir, en un futur, un transport més eficient i sostenible que redueixi els riscs del canvi climàtic i possibles conflictes per la disminució de les reserves de petroli.

L'informe de WWF/Adena, Vehicles elèctrics: El final|finalitat del domini del Petroli, examina en detall el sector del transport d'automoció, i analitza la factibilitat, així com els possibles impactes, d'aconseguir un sistema de transport més sostenible basat en l'ús d'electricitat davant altres substituts dels carburants actuals. A escala mundial, el sector del transport depèn en un 95 per cent dels combustibles líquids derivats del petroli.

L'estudi exposa com els vehicles elèctrics -alimentats de manera total o parcialment amb l'electricitat subministrada a través de la xarxa convencional- són significativament més eficients, i poden arribar a emetre menys gasos d'efecte hivernacle que altres combustibles alternatius, tals com els obtinguts a partir del carbó, el gas natural o les sorres bituminoses, en els quals moltes empreses petrolíferes estan començant a treballar, en diferents països del món.

Aquests avantatges es mantenen, fins i tot, en una situació com l'actual en la qual la major part de l'electricitat es produeix a partir de fonts fòssils, i aniran sent cada vegada més importants a mesura que en el futur la producció elèctrica es faci més neta i empri un major percentatge d'energies renovables.

"És necessari que els vehicles evolucionin cap a models més eficients, de menor consum energètic, i que utilitzin fonts d'energia més netes", afirma Evangelina Nucete, Tècnic d'Eficiència Energètica i Transport de WWF/Adena. "Però per poder reduir de veritat les emissions del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, ha de jugar-se paral·lelament per altres mesures també prioritàries, com el foment de sistemes de transport públic col·lectius nets i de qualitat, i la disminució de la necessitat de realitzar viatges a través d'una planificació més intel·ligent del territori."

A mesura que l'accés al petroli es va fent cada vegada més difícil, països com Estats Units, la Xina, l'Índia, Austràlia o Sud-àfrica estan apostant fortament per tecnologies que permeten obtenir combustibles líquids a partir del carbó.

"Els procediments d'obtenció d'hidrocarburs líquids a partir del carbó són cars, molt intensius en energia i extremadament contaminants, i només han estat utilitzats anteriorment per alguns països que han hagut d'afrontar situacions d'emergència", afirma Gary Kendall, autor de l'informe.

L'explotació de les sorres bituminoses, una altra de les alternatives a l'extracció de cru, produeix al seu torn tres vegades més emissions i té impactes més severs sobre el medi ambient local que el processat del petroli convencional.

L'informe també conclou que els vehicles elèctrics són fins i tot tres vegades més eficients que els vehicles propulsats per hidrogen, i més importants encara, que aquesta transformació del sector transport pot aconseguir-se amb la tecnologia i la infraestructura actualment existents.

"Ens trobem en un moment propici perquè es produeixi un canvi radical dins del sector", sosté el Dr. Kendall. "Necessitem accelerar la comercialització de vehicles que pugui utilitzar diferents fonts d'energia primària, i que sigui més eficient i compatible amb un futur energètic renovable i sostenible. L'electrificació del parc automobilístic presenta una prometedora senda per assolir aquest objectiu".

Per a això, l'informe assenyala que són necessàries polítiques més decidides que eliminin les barreres del mercat a les tecnologies superiors, així com les subvencions ocultes i manifestes que perceben els derivats del petroli. Igual com ocorre amb altres equips consumidors d'energia, com per exemple els electrodomèstics, els vehicles haurien de disposar d'un sistema d'etiquetatge i uns requisits d'eficiència energètica similars. Els fabricants haurien de ser més responsables als seus anuncis publicitaris i informar sobre les emissions dels seus vehicles de forma clara i transparent. I les mesures utilitzades convencionalment per mesurar l'autonomia de combustible s'haurien de reemplaçar per altres indicadors que expressessin l'energia consumida per distància recorreguda (per exemple, kWh/km en lloc de litros/100 km).

FONT: Ambientum
Data de Publicació: 04-04-2008

 Copyright © 2008 - Soloelectricos.com. Todos los derechos reservados.
Tel. contacto 902200260| email: info@soloelectricos.com | www.soloelectricos.com
Aviso Legal - Condiciones de Uso - powered by www.mentesactivas.com